Asiantuntijamme

Blogikuva.jpg

KTM Pauliina Inervo on henkilöstö- ja liikkeenjohdon asiantuntija. Hänellä on pitkäaikainen kokemus johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Pauliina on vastannut mm. strategisen ja operatiivisen talousjohtamisen prosesseista sekä HR-toimintamalleista, talous- ja HR-osa-alueiden auditoinneista sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamisesta.

Pauliina on visionäärinen kehittäjä ja muutosjohtamisen asiantuntija. Hän on luonut mm. Trim-Upskilling™-prosessin, joka tähtää osaamisen ekosysteemiseen jakamiseen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Strategiatyö sekä strategialähtöinen resursointi ja osaamisen johtaminen

 • HR-johtamisen osa-alueet, mittarit ja prosessien kehitys

 • Dialoginen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen ja coaching

 • Pätevyydet: KTM, Hhj, ICF akkr., Certified Progress Coach

PAULIINA INERVO

CEO, Ecosystemic Trimmer

Yhteystiedot

MARJA KAUPPILA 19.01.18.jpg

FT Marja Kauppila on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa viestinnän tehtävissä. Hänen työnsä on kattanut sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta mm. tiedottajana, verkkoviestinnän suunnittelijana ja viestintäpäällikkönä.

 

Marja tuntee viestinnän eri osa-alueet ja käytänteet. Hän hallitsee asiakaslähtöisyyden, kohderyhmien ja eri viestintäkanavien roolien merkityksen viestinnän suunnittelussa. Marjalla on myös pedagoginen koulutus, vahva saksan kielen taito ja kokemusta opetustyöstä.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Viestintäkanavien sisällön suunnittelu, koordinointi ja toteutus

 • Kohderyhmäkohtaisten ja asiakaslähtöisten tekstien tuottaminen

 • Vahva saksan kielen taito

 • Pätevyydet: FT, pedagoginen pätevyys

MARJA KAUPPILA

Media Lead

Yhteystiedot

Viestintä, Saksan kielen käännöspalvelut

Kristiina5.jpg

VT Kristiina Kerolla on pitkäaikainen kokemus HR-johtamisesta suurissa kansainvälisissä organisaatioissa. Hän hallitsee yrityksen HR-toiminnot ja lakimiehenä työoikeus on erityisosaamista. Hänen erityisalaansa ovat johtamisen, yrityskulttuurin, tiimityön ja strategisen suunnittelun kehittäminen.

 

Pitkän johtoryhmätyöskentelyn ansiosta Kristiinalla on vahvaa osaamista HR-asioiden ja liiketoiminnan haasteiden yhdistämisessä. Kristiina pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, mitkä asiat vaikuttavat yksilön ja yrityksen suorituskykyyn. Hänellä on koulutus ja pitkäaikainen kokemus valmennustyöstä ja johdon coachaamisesta. 

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • työoikeus

 • HR -johtaminen

 • Strategia- ja johtoryhmätyöskentely

 • yrityskulttuurin ja tiimityön kehittäminen, suorituksen johtaminen

 • Pätevyydet: OTK, VT, LKV, HHJ, sertifioitu coach

KRISTIINA KERO

Performance Trimmer

Yhteystiedot

Henkilöstöjohtaminen

Metsä 3 muokattu.jpg

Erikoipsykologi (PsL) ja kouluttajapsykoterapeutti Outi Hietanen on kokenut psykologian, psykoterapian ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Hän on työskennellyt uransa aikana mm. aikuis- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, yliopistollisissa koulutustehtävissä sekä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Outi on kiinnostunut monipuolisesti ihmisistä ja heidän välisestään vuorovaikutuksesta. Viimeisimpänä kiinnostuksen kohteenaan hänellä on mentalisaatioteorian hyödyntäminen vuorovaikutuksen edistämisessä. Mentalisoimisella eli mielentämisellä tarkoitetaan valmiuttamme ymmärtää sekä omaa että toisten ihmisten mieltä (esim. ajatuksia, tunteita ja motiiveja). Mielentäminen edellyttää riittävän turvallista ilmapiiriä, jossa voimme keskittyä ulkoisten tai sisäisten uhkien sijaan mielensisältöjemme monipuoliseen tarkasteluun.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Työhön liittyvien psyykkisten ilmiöiden (ajatukset, tunteet, motiivit, odotukset jne.) tunnistaminen ja ymmärtäminen yksilöissä ja ryhmissä

 • Mielentämisen (mentalisaation) tukeminen yksilöiden itseymmärryksen ja ihmisten välisen ymmärryksen lisäämiseksi

 • Ryhmädynamiikan tutkiminen ja ryhmien auttaminen pääsemään keskusteluun myös vaikeista asioista

OUTI HIETANEN

Psychologist

Yhteystiedot

Työnohjaus, mielentäminen

Sirke.jpg

Näyttelijä Sirke Lääkkölä on teatterialan, vuorovaikutuksen ja pedagogiikan vankka ammattilainen. Hänellä on laaja koulutus ja yli 20 vuoden työkokemus taiteellisesta työstä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Sirken erityisosaamisalueina ovat ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ryhmädynamiikan rakentaminen ja kehittäminen. Sirke tekee töitä vahvasti omalla persoonallaan, mistä lähtee läsnäolo erinomaiseen vuorovaikutukseen.

Valmennuksellisissa ja pedagogisissa tilanteissa hänellä on napakka ote osallistujiin, ja silti hänen työssään on leppoisuutta ja huumoria sopivasti mukana.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Ryhmädynamiikan rakentaminen

 • Pätevyydet: FM, näyttelijä (MFA), pedagoginen pätevyys, valmentaja

SIRKE LÄÄKKÖLÄ

Interaction Coach

Yhteystiedot

Valmennukset

MarkusMyllykoski.jpg

Näyttelijä Markus Myllyniemi on kokenut teatterialan ammattilainen sekä esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen monipuolinen kouluttaja. Hän on toiminut toistakymmentä vuotta näyttelijänä, ohjaajana ja  opettajana produktioissa ja valmentanut lisäksi työyhteisöjä vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa ja dialogissa.

Johtavina ajatuksina Markuksen valmennuksessa ovat keskinäinen oppiminen, omien voimavarojen löytäminen ja niiden tuoma voimaantuminen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Yksilö- ja pienryhmävalmennukset ja sparraus

 • Vuorovaikutustaidot ja dialogi

 • Pätevyydet: näyttelijä (TEAK), valmentaja

MARKUS MYLLYNIEMI

Mental Coach

Yhteystiedot

Valmennukset

Victoria2 (1).jpg

Victoria Ryabukhina, PhD, on tutkinut ja opettanut inhimillistä viestintää, memetiikkaa ja etiikkaa Pietarin tsaari Aleksanteri I:lle nimetyssä kommunikaatiojärjestelmien valtion yliopistossa lähes kahden vuosikymmenen ajan. Hän on myös kokenut luennoitsija, tietokirjailija ja konsultti; hän konsultoi mm. nuoria poliitikkoja, yritysjohtajia ja diplomaatteja. Victoria on opettanut ja valmentanut yli tuhat oppilasta, liikemiestä, diplomaattia ja hallintomiestä syvälukemaan vuorovaikutustilanteita ja analysoitavia henkilöitä kuin avointa kirjaa.

Väitöskirjassaan Victoria käsitteli laajasti ihmisten välistä viestintää psykodynamiikan näkökulmasta, ja siihen kuului osana myös stanislavskilaisen teatterin psykodynamiikka, psykodynamiikkaan sovitettu kommunikatiivinen Enneagram-persoonallisuustypologia sekä memetiikka.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Persoonallisuuden syvät motiivit, käyttäytymisen ja tilanteisiin reagointi sekä taito valita oikea viestintätyyli kokonaisvaltaisessa tuloksellisessa viestinnässä eri henkilöiden kanssa

 • Tunne, vaisto ja sosiaalinen äly inhimillisessä viestinnässä

 • Psykodynaaminen johtajuus ja ryhmädynamiikka

VICTORIA RYABUKHINA

Senior Advisor on psychodynamic humans' management and relations construction.

Yhteystiedot

Psykodynaaminen kommunikaatio ja johtaminen

Jyrki_Vatanen.jpg

HM Jyrki Vatanen on talouden, hallinnon, tukipalveluiden ja tiedolla johtamisen asiantuntija. Hänellä on pitkäaikainen kokemus talous- ja hallintojohtajan tehtävistä ja hän on työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla vaativissa asiantuntijatehtävissä. Jyrki on vastannut erilaisista talouteen, hallintoon ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja tehnyt niihin liittyvää konsultointia. Työrooleihin on kuulunut organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Lisäksi Jyrki on toiminut hallituksessa esittelijänä ja sihteerinä sekä hallituksen jäsenenä. Hänellä on myös 20 vuoden työkokemus sote-kentässä eri organisaatioiden palveluksessa.

 

Jyrki on toiminut pitkään kouluttajana ja konsulttina talouteen liittyvissä asioissa, mm. tuotteistuksessa ja sisäisessä kustannuslaskennassa.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 

 • talouden, hallinnon ja tukipalveluiden tehtävät sekä niihin liittyvä konsultointi ja koulutus

 • tiedolla johtaminen

 • hallitustyöskentely

 • työkokemus sote-kentästä

 • Pätevyydet: HM, sosionomi, Tays Erva-alueen johtajakoulutus

JYRKI VATANEN

Senior Advisor

Yhteystiedot

Tiedolla johtaminen, liiketoimintajohtaminen