Vuorovaikutteinen osaamisen tunnistaminen

Vuorovaikutuksen merkitys on monelle meistä selvinnyt korona-aikana kristallin kirkkaasti. Kaipaamme ja tarvitsemme kanssakäymistä ja kohtaamista muiden ihmisten kanssa.


Epidemian myötä keskeisiksi kommunikaatiovälineiksi ovat nousseet digitaaliset yhteydet, joiden avulla paitsi kuulemme ja näemme keskustelukumppanit, voimme jakaa ja työstää aineistoja yhdessä. Sähköpostit, tekstiviestit, whatsappit ovat välineinä olleet aiemminkin jo tuttuja, ja harva meistä pystyy enää kuvittelemaan elämää ilman niitä. Tästä on enää askel Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen ja Coventryn yliopiston yhteistyön kaltaiseen etäläsnäoloon tai virtuaalikokouksiin hologrammeineen.Ihmisten välistä vuorovaikutusta tekniset työvälineet eivät kuitenkaan ole tehneet eivätkä tulevaisuudessakaan tee tarpeettomaksi. Vuorovaikutuksen roolia kuvaa osuvasti Aamulehdessä 31.12.2020 (https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007681345.html?share=26bf3373c6cdd98808b83e1f41c487bd) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtava asiantuntija, tulevaisuustutkija Mikko Dufva. Hän käyttää esimerkkinä lääkäriä, jonka asia on kertoa ja keskustella potilaan sairaudesta ja sen hoidosta siitä huolimatta, että robotti on ollut osa taudin määritystä laboratoriotulosten ja oireiden perusteella.


Jatkossa yhdessä ratkaistavat ongelmat ovat entistä moniulotteisimpia, monitoimijaisempia ja monirajaisempia, ja siksi kyky tulokselliseen vuorovaikutukseen, yhdessä innovointiin ja kriittiseen ajatteluun tulevat entistäkin tärkeämmiksi osaamisiksi.


Instan toimitusjohtaja Henry Nieminen kertoo samaisessa Aamulehden artikkelissa yhdessä innovoinnin merkityksestä ja siitä, kuinka innovaatiot siirtyvät yrityksistä ajan myötä kuluttajienkin arkeen.


Digitalisaatio vie mennessään ammatteja, tuo uusia työpaikkoja ja vaikuttaa työssä edellytettäviin osaamisiin. Siksi osaamisen tunnistaminen, tulokselliset osaamisen kehittämistoimenpiteet ja työntekijöiden osallistaminen heidän työtään koskeviin asioihin ovat työkaluja, joilla menestyvät yritykset erottuvat massasta.


Osaaminen on avain toiminnan notkeaan uudistamiseen


Mitä vuorovaikutustaitojen ja oppimisosaamisen merkityksen kasvaminen tarkoittaa työelämässä sekä yrityksen nykyisen että sinne rekrytoitavien asiantuntijoiden kohdalla? Kuinka yritys voi sekä kartoittaa olemassa olevan ja vielä hyödyntämättä olevan osaamisensa, tavoitella onnistuneita rekrytointeja ja huolehtia siitä, että sen henkilöstöllä on uudistumiskyvykkyyttä ja edellytykset strategisten tavoitteiden saavuttamiseen? Osallistaminen, pelillistäminen ja parviälyä hyödyntävä tarinallisuus ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi, jolla tuohon tavoitteeseen on mahdollista päästä.


Kokemusten myötä käsitys todellisuudesta muuttuu ja tapahtuu oppimista. Oppimisen myötä saatu osaaminen on avain toiminnan uudistamiseen. Samalla meistä jokainen tietää, kuinka hankalalta tuntuu ottaa lisää uusia asioita omalle työpöydälle, kun aikaa uuteen ei ole, koska ”meillä on nyt tämä tilanne”. Koska näin on, työelämä tarvitsee oikoteitä tulevaisuuteen.


Yhtenä tällaisena tienä on osaamisen tunnistamisen Curriculum Competentiae™, eli CC™-ratkaisumme, jolla tunnistetaan sekä yrityksen strategisen osaamisen tarpeet että yksilöiden osaaminen. Näyttöihin perustuva kokemuksellinen osaamisen kuvaaminen tapahtuu itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä toimien. Kun jokainen työstää omaa ja muiden ryhmäläisten osaamisen esiin nostoa, hän joutuu ja kykenee sanoittamaan omaa osaamistaan vuorovaikutteisesti. Tämän seurauksena kyky kohdata ja sparrata erilaisia ihmisiä kehittyy, oma katsantokanta avartuu, ja jokaisen yksilön osaamiset ja hiljainen tieto nousevat esiin eri tavoin kuin perinteisessä työpaikkoja ja eri osaamisalueita listaavassa ansio- ja osaamisluettelossa.
Kontaktiin perustuvan työskentelyn tuloksena kunkin yksilöllisestä osaamisesta syntyy kattava tarinallinen kokonaisuus johdon ja HR:n käyttöön. CC:n avulla yritys saa selville, minkälaista osaamista ja hiljaista tietoa yrityksellä on, ja minkälaiset osaamisvajeet on täytettävä joko osaamisen täydentämisellä tai uusilla rekrytoinneilla. CC:ssä painotus voidaan kohdistaa strategisesti keskeisiin osaamisiin, minkä lisäksi henkilön nykyisissä ja esimerkiksi urapolulle suunnitelluissa tehtävissä hyödynnettävissä oleva osaaminen hiljaisine tietoineen saadaan niinikään rekisteröityä. Hajallaan oleva tieto saadaan koko organisaation päämäärää edistäväksi informaatioksi.


Prosessin onnistumisen edellytyksenä olevat vuorovaikutus ja kohtaaminen tuottavat tulosta ja vaikuttavat työhyvinvointiin monipuolisesti. Prosessin aikana henkilöiden tiimi- ja vuorovaikutustaidot tulevat ilmi, ymmärrys yhteisistä tavoitteista syvenee, itsearvostus ja kollegoiden arvostus vahvistuu sekä ymmärrys yrityksen tavoitteista ja niihin sitoutuminen lujittuu.

Terveisin Pauliina0 comments

Recent Posts

See All