Trimmi Inspire Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Trimmi Inspire Oy
Y-tunnus: 2766401-8
Aminoffinkuja 2, 36110 Ruutana
+358 44 344 5677
asiakaspalvelu@trimmi-inspire.fi

 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin (asiakaspalvelu@trimmi-inspire.com).

3. Rekisterin nimi

Trimmi Inspire Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat meidän oikeutetut etumme, asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yritysasiakkaiden ja Trimmi Inspire Oy:n välisen sopimus- ja toimeksiantosuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.

Päättäjien henkilötietojen käyttötarkoitus on Trimmi Inspiren sähköinen ja suoramarkkinointi, mainonnan kohdentaminen, mielipidetutkimukset sekä Trimmi Inspiren liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja yritysten, yhteisöjen ja asiakasyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä, palveluprosessien osallistujista sekä muista sidosryhmistä:

  • Nimi, tehtävänimike (ml. työnkuva), yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite

  • Kiinnostus- ja profilointitiedot

  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

  • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)

  • Tieto henkilön osallistumisesta Trimmi Inspriren palveluprosessiin: co-skilling, mentorointiohjelmat, valmennukset, organisaatiotutkimukset, uudelleensijoittumisohjelmat ja uraohjaus, coaching, perheyritysten omistajastrategia prosessit, kehittämisprosessit, verkkokoulutukset.

  • Muut mahdolliset Trimmi Inspiren palveluiden edellyttämät tiedot

  • Asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot

  • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, asiakastilaisuuksissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Tietoja voidaan kerätä ja ylläpitää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yrityksen verkkosivuilta, palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Suomessa. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden tai Päättäjien henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakas- ja henkilötietoja käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja päättäjärekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

 

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

11. Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.